• 8,639
  • Tổng giải quyết

  • 72
  • Chuyển qua
  • 8,567
  • Nhận trong kỳ
  • 4,993
  • Đã giải quyết
  • 3,646
  • Đang giải quyết
___________
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện